تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

 

در قسط اگر تپیده ای تا بینی

از سفره نشد که چیزکی برچینی

بازار اگر که پر شده از چینی

در دیده دولت بنشین تا بینی:

 

تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

 

گر قیمت مرغ، قد فیل است کنون

باید بدهی بهای نان را با خون

از وضع گرانی شده ای گر مجنون

دلگیر مشو اگر که جان زد بیرون

 

تک مشکل ما زنان و ‌ورزشگاه است

 

گر نرخ دلار می رود هی بالا

با سکه چکار داری اصلا جانا؟

آرام بگیر و این بخوان تو با ما:

افزایش نرخ بهره بی حد بادا

 

تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

 

ای بووق به هر که بدزبانی کرده

یا غرغری از وضع گرانی کرده

حق داشت رئیس اگر که خانی کرده

اصلا به تو چه اگر تبانی کرده؟

 

تک مشکل ما زنان و ورزشگاه است

 

زهرا آراسته نیا